Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Odbor za javne finance in občinsko premoženje

Odbor za javne finance in občinsko premoženje obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju javnih financ in občinskega premoženja, ki so občinskemu svetu predlagana v sprejem. Odbor obravnava predlog proračuna in njegove spremembe ter predlog zaključnega računa. Odbor za javne finance in občinsko premoženje oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu podaja stališča s predlogom odločitve.

Člani (mandat 2018 do 2022):

 1. Vesna KRAMPELJ - predsednica
 2. Mihaela RAKUŠA
 3. Darko BOGŠA
 4. Jasna REPIČ
 5. mag. Donald RUS

Odbor za družbene dejavnosti

Odbor za družbene dejavnosti obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju izobraževanja, kulture, športa, zdravstva, otroškega varstva in socialnega varstva. Odbor za družbene dejavnosti oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu podaja stališča s predlogom odločitve.

Člani (mandat 2018 do 2022)

 1. Dragica TOŠ MAJCEN - predsednica
 2. Patricija ERHATIČ
 3. Vesna KRAMPELJ
 4. Lidija KUNČNIK
 5. Nina PLOHL

Odbor za kmetijstvo, okolje in prostor ter turizem

Odbor za kmetijstvo, okolje in prostor ter turizem obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju kmetijstva, urejanja  prostora, varstva okolja in turizma v občini ter usmerja in pospešuje razvoj kmetijstva in turizma na podeželju. Odbor za kmetijstvo, okolje in prostor ter turizem oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu podaja stališča s predlogom odločitve.

Člani (mandat 2018 do 2022)

 1. Ivan TOPLAK - predsednik
 2. mag. Donald RUS
 3. Marko TOPLAK
 4. Simon VRŠIČ
 5. Rižnar TONČEK

Odbor za gospodarstvo, obrt, gospodarsko infrastrukturo ter požarno varnost

Odbor za gospodarstvo, obrt, gospodarsko infrastrukturo ter požarno varstvo obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju javnih gospodarskih služb, javnih občinskih cest, stanovanjskega gospodarstva in požarne varnosti. Odbor za gospodarstvo, obrt, gospodarsko infrastrukturo ter požarno varstvo oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu podaja stališča s predlogom odločitve.

Člani (mandat 2018 do 2022)

 1. Alojz HERGA - predsednik
 2. Dragica TOŠ MAJCEN
 3. Robert HORVAT
 4. Marko TOPLAK
 5. Alojz RAKUŠA
 6. Franc KUKOVEC
 7. Roman MATJAŠIČ

Komisija za priznanja in odlikovanja

Komisija za priznanja in odlikovanja opredeli kriterije za dodeljevanje priznanj in nagrad Občine Juršinci ter nato obravnava predloge za podelitev priznanj in nagrad, katere nato posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.

Člani (mandat 2018 do 2022)

 1. Darko BOGŠA - predsednik
 2. Majda STRMŠEK
 3. Robert HORVAT
 4. Patricija ERHATIČ
 5. Miran MUHIČ

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Juršinci skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost na cesti in v prometu v Občini Juršinci.

Člani (mandat 2018 do 2022)

 1. mag. Donald RUS - predsednik
 2. Alojz HERGA
 3. Franček ČUŠ
 4. Janez KRAJNC
 5. Stanislav VIHER
 6. Lidija KUNČNIK

Uredniški odbor za izdajo občinskega glasila

Uredniški odbor  v skladu s programsko zasnovo občinskega glasila, ki jo sprejme občinski svet, določa in izvaja uredniško politiko ter vodi smotrno organizacijo dela pri izdajanju občinskega glasila, katero je namenjeno občanom Občine Juršinci. Glasilo brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini in izhaja pravilo trikrat letno.

Člani (mandat 2018 do 2022)

 1. Damjan ŠIMENKO - predsednik
 2. Alojz KAUČIČ
 3. Miroslav MOLEH
 4. Dragica TOŠ MAJCEN
 5. Ksenja ŽMAUC
 6. Anica ŽMAUC
 7. Jožica RAKUŠA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja naslednje naloge:

 • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
 • občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
 • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.

Člani (mandat 2018 do 2022):

 1. Dragica TOŠ MAJCEN - predsednica
 2. Alojz HERGA
 3. Vesna KRAMPELJ

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Člani (mandat 2018 do 2022)

 1. Janez KRAJNC - predsednik
 2. Daniel MLINARIČ
 3. Miran MUHIČ
 4. Nataša ŠMIGOC

Komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, obveznosti in terjatev

Člani (mandat 2018 do 2022)

 1. Saša GOLOB HODNIK - predsednica
 2. Nataša ŠMIGOC
 3. Ivan VIČAR

Civilna zaščita občine Juršinci (ŠTAB CZ)

 1. Aleš FRLEŽ - poveljnik CZ
 2. Romana HRGA
 3. Janez KRAJNC
 4. Daniel MLINARIČ
 5. Jožef MOHORIČ
 6. Tomaž SLODNJAK
 7. Dejvis ČEH
 8. Sergeja JANŽEKOVIČ

Civilna zaščita občine Juršinci (ENOTA PRVE POMOČI)

 1. Metka NOVAK
 2. Pavla VESENJAK
 3. Irena TUŠ
 4. Tamara PLOHL
 5. Sandra MATJAŠIČ
 6. Alen RIŽNAR
 7. Valentina NOVAK
Go to top